Yamaha CLP-S306 Electronic Keyboard User Manual


 
Uw spel opnemen
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
33
Opnemen naar RIGHT/LEFT-parts
Hiermee kunt u de rechter- en linkerpartij afzonderlijk opnemen. U kunt nu de linkerpartij opnemen
terwijl de rechterpartij wordt afgespeeld. Dit is handig voor het opnemen van de beide partijen
van een duet.
1. Voer alle nodige aanvangsinstellingen uit.
Gelijke aanpak als in stap 1 in 'Uw spel snel opnemen' op pagina 31.
2. Selecteer een song die u wilt opnemen.
Druk op de knop [SONG SELECT] om de indicator 'USER' in te schakelen en
druk vervolgens op de knoppen [–/NO][+/YES] om een song te selecteren die
u wilt opnemen.
LET OP
U kunt als volgt voorkomen dat eerder opgenomen songs worden gewist:
Als de song data bevat, licht de partij-indicator groen op als u een song selecteert.
Als nieuwe data worden opgenomen op deze partij, worden de bestaande data gewist.
3. Schakel de modus Klaar voor opname in.
Druk op de knop [REC] en druk op de knop [RIGHT]/[LEFT] om de modus
Klaar voor opname te activeren. Het opnemen begint nog niet.
De indicator SONG [PLAY/PAUSE] knippert in het huidige tempo dat is
ingesteld voor de functie METRONOME.
U kunt de modus Klaar voor opname uitschakelen voordat u gaat opnemen
door nogmaals op de knop [REC] te drukken.
4. Start en stop de opname.
Gelijke aanpak als in stap 3 – 4 in 'Uw spel snel opnemen' op pagina 31.
OPMERKING
Indicaties van partijknoppen
Uit: bevat geen data
Aan (groen): bevat data
Aan (rood): partij is ingeschakeld
voor opname
OPMERKING
De hoeveelheid beschikbaar
geheugen voor opnamen:
Deze waarde in kilobytes (een
eenheid die wordt gebruikt voor
data) geeft aan hoeveel ruimte er
nog beschikbaar is voor
opnamen op de Clavinova. U kunt
maximaal drie songs of maximaal
ongeveer 100 kb (11.000 noten)
opnemen in elke song op het
instrument, afhankelijk van het
pedaalgebruik en andere
factoren.
OPMERKING
Als de metronoom aan staat als u
met opnemen begint, kunt u de
maat houden met de metronoom,
maar wordt het metronoomgeluid
zelf niet opgenomen.
OPMERKING
Als u het tempo, de maatsoort,
het reverbtype of effecttype wilt
wijzigen voor het opnieuw
opnemen van een partij, of als u
op een andere partij wilt
opnemen, voert u de gewenste
aanpassingen uit nadat u de
modus Klaar voor opname hebt
geactiveerd.
OPMERKING
Als u de reeds opgenomen partij
niet wilt horen tijdens het
opnemen (als u bijvoorbeeld een
andere song op wilt nemen dan
op de voorgaande partij), drukt u
op de knop voor het afspelen van
de partij voordat u op de knop
[REC] drukt, zodat de
bijbehorende indicator wordt
uitgeschakeld.
Zie pagina 34 voor meer
informatie over opnemen.
Procedure