Yamaha CLP-S306 Electronic Keyboard User Manual


 
(1)B-12 1/2
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Gebruikershandleiding
4
NEDERLANDS
VOORZICHTIG
LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT
* Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats voor eventuele toekomstige
raadpleging.
WAARSCHUWING
Volg altijd de algemene voorzorgsmaatregelen op die hieronder worden opgesomd om te voorkomen dat u gewond
raakt of zelfs sterft als gevolg van elektrische schokken, kortsluiting, schade, brand of andere gevaren. De maatregelen
houden in, maar zijn niet beperkt tot:
Gebruik alleen het voltage dat als juist wordt aangegeven voor het instrument.
Het vereiste voltage wordt genoemd op het naamplaatje van het instrument.
Controleer de elektrische stekker regelmatig en verwijder al het vuil of stof dat
zich erop verzameld heeft.
Gebruik alleen het bijgeleverde netsnoer/de bijgeleverde stekker.
Plaats het netsnoer niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarming en
kachels, verbuig of beschadig het snoer niet, plaats geen zware voorwerpen op
het snoer. Leg het snoer uit de weg, zodat niemand er op trapt of erover kan
struikelen en zodat er geen zware voorwerpen overheen kunnen rollen.
Open het instrument niet, haal de interne onderdelen niet uit elkaar en
modificeer ze op geen enkele manier. Het instrument bevat geen door de
gebruiker te repareren onderdelen. Als het instrument stuk lijkt te zijn, stop
dan met het gebruik ervan en laat het nakijken door Yamaha-servicepersoneel.
Stel het instrument niet bloot aan regen, gebruik het niet in de buurt van water
of onder natte of vochtige omstandigheden en plaats geen voorwerpen op het
instrument die vloeistoffen bevatten die in de openingen kunnen vallen. Als er
een vloeistof, zoals water, in het instrument terechtkomt, zet dan onmiddellijk
het instrument uit en trek de stekker uit het stopcontact. Laat vervolgens uw
instrument nakijken door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.
Haal nooit een stekker uit en steek nooit een stekker in het stopcontact als
u natte handen heeft.
Plaats geen brandende voorwerpen, zoals kaarsen, op het instrument.
Een brandend voorwerp kan omvallen en brand veroorzaken.
Als het netsnoer of de stekker beschadigd is of stuk gaat, als er plotseling
geluidsverlies optreedt in het instrument, of als er een ongebruikelijke geur
of rook uit het instrument komt, moet u het instrument onmiddellijk uitzetten,
de stekker uit het stopcontact halen en het instrument na laten kijken door
gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.
LET OP
Volg altijd de algemene voorzorgsmaatregelen op die hieronder worden opgesomd om te voorkomen dat u of iemand
anders gewond raakt of dat het instrument of andere eigendommen beschadigd raken. De maatregelen houden in, maar
zijn niet beperkt tot:
Als u de stekker uit het instrument of uit het stopcontact haalt, moet u altijd aan
de stekker trekken, nooit aan het snoer. Het snoer kan beschadigd raken als u
eraan trekt.
Haal de stekker uit het stopcontact als u het instrument gedurende langere tijd
niet gebruikt of tijdens een elektrische storm.
Sluit het instrument niet aan op een stopcontact via een verdeelstekker. Dit kan
resulteren in een verminderde geluidskwaliteit en hierdoor kan het stopcontact
oververhitten.
Lees zorgvuldig de bijgeleverde montagevoorschriften. Zou u het instrument
niet in de juiste volgorde monteren, dan kan dit schade aan het instrument of
zelfs persoonlijk letsel veroorzaken.
Stel het instrument niet bloot aan overdreven hoeveelheden stof of trillingen, of
extreme kou of hitte (zoals in direct zonlicht, bij een verwarming of overdag in
een auto) om de kans op vervorming van het paneel of beschadiging van de
interne componenten te voorkomen.
Gebruik het instrument niet in de nabijheid van een tv, radio, stereo-apparatuur,
mobiele telefoon of andere elektrische apparaten. Anders kan het instrument, de
tv of radio bijgeluiden opwekken.
Plaats het instrument niet in een onstabiele positie, waardoor het per ongeluk
om kan vallen.
•Verwijder alle aangesloten kabels alvorens het instrument te verplaatsen.
Zorg er bij het opstellen van het product voor dat het gebruikte stopcontact
makkelijk toegankelijk is. Schakel de POWER-schakelaar bij storingen of een
slechte werking onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. Zelfs als
de stroom is uitgeschakeld, loopt er nog een minimale hoeveelheid stroom naar
het product. Als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u de
stekker uit het stopcontact trekken.
Plaats het instrument niet tegen een muur (zorg voor minimaal 3 cm ruimte van
de muur) aangezien dit kan zorgen voor onvoldoende circulatie en mogelijk
oververhitting van het instrument kan veroorzaken.
Spanningsvoorziening/Netsnoer
Niet openen
Waarschuwing tegen water
Waarschuwing tegen brand
Als u onregelmatigheden opmerkt
Spanningsvoorziening/Netsnoer
Montage
Locatie